O nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile

0
69

Luni, 17 iulie 2017, va fi organizată o nouă sesiune de examinare a persoanelor fizice în vederea obţinerii atestatului de administrator de imobile. Persoanele care în prezent au absolvit cursuri de pregătire în domeniu, dar nu sunt atestate, pot să solicite înscrierea în vederea susținerii examenului în baza unei cereri, la care sunt anexate documentele solicitate.  Dosarul se verifică de reprezentantul comisiei de atestare  (Serviciul Asociații Proprietari cu sediul în șos. Naţională, nr. 43), după care se depune prin Registratura Primăriei Municipiului Iași. Termenul de depunere a dosarelor este 30 de zile de la data publicării prezentului anunț.

Calendarul procedurii de atestare a persoanelor fizice care doresc să devină administratori de imobile, respectiv informații legate de locul și ora susținerii examenului scris și interviu, vor fi anunțate atât prin afișare la avizierele Primăriei Municipiului Iași, cât și pe pagina de internet a instituției; de asemenea, acesta poate fi consultat mai jos.

În vederea clarificării unor aspecte privind modul de organizare şi desfăşurare a examenului (proba scrisă şi proba orală – interviu), comisia de atestare, aduce la cunoştinţă următoarele:

 1. Calendarul procedurii de atestare a persoanelor fizice care doresc să devină administratori de imobile
Data publicării: 08.06.2017
Termen depunere dosare în termen de 30 zile
Data limită 10.07.2017
Afișare lista candidați admiși pentru examinare 12.07.2017
Data examen – proba scrisă 17.07.2017
Afișare rezultate – proba scrisa 19.07.2017
Depunere contestații – proba scrisă 21.07.2017
Afişare rezultate contestaţii 24.07.2017
Data probă interviu 26.07.2017
Depunere contestaţii – probă interviu 27.07.2017
Afişare rezultate finale 31.07.2017

NOTĂ: Candidaţii declaraţi respinşi la sesiunile anterioare privind examenul de obţinere a atestatului de administrator de imobile pot participa la o nouă sesiune de atestare în baza unei cereri, cu actualizarea dosarului, după caz, și achitării taxei de examinare.

 1. Conţinutul subiectelor pentru atestare: Subiectele vor conţine întrebări din legislaţia stabilită conform bibliografiei, anexate prezentei.
 2. Formatul:
 3. Evaluarea cunoştinţelor solicitanţilor constă în completarea unui test grilă cu 24 de întrebări din legislaţia în vigoare specifică asociaţiilor de proprietari şi a unui test – lucrare practică privind repartizarea cheltuielilor;
 4. Durata probei va fi de 2 (două) ore.
 5. 4. Admiterea: Din cele 24 de întrebări, candidatul trebuie să obțină minimum de 21 de puncte ca să fie declarat admis;
 6. Notarea răspunsurilor se va face cu 1 punct pentru fiecare răspuns corect şi cu 0 puncte pentru răspunsurile greşite;
 7. Ora şi locul desfăşurării probei vor fi comunicate odată cu afișarea „Listei nominale a persoanelor admise în vederea susținerii examenului de atestare”.
 8. Contestaţii: Candidații declaraţi respinşi la proba scrisă, pot depune contestaţie la Registratura primăriei în termen de 24 ore de la data afişării rezultatelor, cu menţionarea orei înregistrării acestora.
 9. Proba orală – interviul – se va axa pe întrebări şi răspunsuri privind modul de punere în practică a prevederilor legislative specifice asociaţiilor de proprietari. Fiecare membru al comisiei va adresa cel puţin câte o întrebare candidatului. În urma probei interviu, membrii comisiei de atestare, decid calificativul admis sau respins, după caz.

Notă: Candidaţii absenți la probele interviu anterioare au posibilitatea de a solicita participarea la o nouă sesiune de examen, conform HCL 298/2015

 1. Hotărârile comisiei privind modul de desfăşurare a examenului pentru atestarea administratorilor de imobile cât şi rezultatele obţinute de candidaţi vor fi afişate la sediul Primăriei, situat în bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, la sediul Serviciului Asociaţii Proprietari din șos. Naţională, nr. 43, şi pe site-ul Primăriei, după caz.

 Bibliografie necesară candidaţilor (persoane fizice) care doresc să participe la examenul de atestare în vederea obţinerii certificatul de atesare ca administrator de imobile:

 1. Legea nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari, cu completările ulterioare.
 2. G nr.1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 230/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari.
 3. Ordinul nr. 1969/19.12.2007 – Reglementare contabilă privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial.
 4. Legea nr. 82/1991- Legea contabilităţii, republicată cu modificările ulterioare.
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul Municii
 6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor.
 7. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea operaţiilor de casă.
 8. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii.
 9. Ordin ANRSC – Ordin 233/30.04.2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.
 10. Ordin ANRSC – Ordin 255/2006 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărire Comunală nr. 233/2004 pentru aprobarea unor reglementări privind contorizarea consumatorilor racordaţi la sistemele publice centralizate de alimentare cu energie termică.
 11. Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice 483/2008 privind aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei termice (publicat în MO Partea I nr. 735/30.10.2008).
 12. Legea 325 din 14 iulie 2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica;
 13. ORDIN 91 din 20 martie 2007 pentru aprobarea Regulamentului cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică.
 14. ORDIN 343 din 13 iulie 2010 pentru aprobarea Normei tehnice privind repartizarea consumurilor de energie termică între consumatorii din imobilele de tip condominiu, în cazul folosirii sistemelor de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum.  Marius GAVRILESCU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here