Compania de Transport Public Iaşi angajeaza sef pentru Serviciul Informatizare

0
71

Compania de Transport Public Iaşi organizează selectie în perioada 18.03 – 15.04.2021, în vederea ocupării postului vacant de Șef Serviciu Informatizare, contract de muncă durată nedeterminată, norma 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Principalele atributii:
• propune strategia dezvoltării și funcționării sistemului informatic;
• monitorizează, întreține și dezvoltă infrastructura și serviciile IT;
• asigură funcționarea rețelei de calculatoare și a echipamentelor de conectare și de comunicații, administrarea serverelor;
• asigură funcționarea aplicațiilor de gestiune a bazelor de date existente;
• dezvoltă programe software.

Condiţiile de participare la selecţie sunt :
a) cetăţenie română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) capacitate deplină de exerciţiu;
d) apt din punct de vedere medical şi psihologic
e) studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul informaticii / știința sistemelor și a calculatoarelor/ ingineria electrică și a calculatoarelor;
f) vechime minimă în specialitate 3 ani;
g) fără înscrisuri în cazierul judiciar.

Criteriile de selecţie sunt :
• competenţe în utilizarea tehnologiei informației;
• competenţe în planificare, organizare, delegare, control;
• capacitate de previziune şi de evaluare obiectivă;
• capacitate de comunicare;
• capacitatea de a identifica soluții de rezolvare a problemelor;
• motivaţia candidatului .

Procedura de evaluare cuprinde trei etape :
– etapa I – selecţia dosarelor înregistrate până la data de 06.04.2021, orele 14.00 la Registratura CTP Iași din str. Silvestru nr.5;
– etapa a II a – testare profesională la data de 09.04.2021, începând cu orele 09.00, din tematica și bibliografia afişată (punctaj minim 5);
– etapa a III a – interviul pentru candidaţii admişi după etapa II la data de 15.04.2021, orele 13.00 .

Tematica pentru concursul de ocupare a postului de Șef Serviciu Informatizare

Testare profesională – cunoștințe teoretice:
1. Comunicații în Rețele de calculatoare
a) Modelul de referință ISO/OSI;
b) Modelul de referință TCP/IP
c) Nivelul de Acces la mediu. Medii re transmisie. Rețele Ethernet.
d) Adresarea IP;
e) Protocoale la nivel Transport;
f) Rutarea în rețele locale și în Internet.
2. Administrare sisteme de operare
a) Sisteme de operare Windows
b) Sisteme de fișiere Windows; Scheme de partiționare a discului
c) Proceduri de backup
d) Configurare și partajare echipamente în rețea, Tabele de rutare
e) Tehnici de cablare structurată
3. Servicii în rețele de calculatoare
a) Serviciul de nume de domenii (DNS)i;
b) Serviciul de poștă electronică;
c) Serviciul de alocare dinamică de adrese (DHCP);
d) Serviciul de transfer de fișiere (FTP)
e) Serviciul Web;
Testare profesională – cunoștințe și competențe practice:
● instalare configurare sisteme de operare de tip server/desktop (Windows), și aplicații (Exemplu: NexusERP – server/client, Office, Outlook, Thunderbird)
● proiectare rețea, realizarea unui plan de adresare IP

● configurare și instalare soluții de securizare a rețelei (antivirus, endpoint security, internet security)
● configurare și instalare soluție de backup (Exemplu: Acronis Backup)
● instalare și configurare servicii de rețea; configurarea accesului la aceste servicii pe baza planului de adresare IP
● instalare și configurare echipamente de rețea (imprimante, rutere, acces-point)
● lucrul cu software de virtualizare VirtualBox, VMware sau Hyper-V

Testare profesională – cunoștințe reglementări interne ale companiei :
• Codul de conduită etică al CTP Iași SA.
• Regulamentul intern nr.2316/2016 cu modificări și completări.
• Politica de securitate privind sistemul resurselor informatice și de comunicații.

Bibliografie:
1. Andrew S. Tanenbaum – Rețele de calculatoare, ediția a 4-a, Ed. Biblos, 2003
2. Internetworking Technologies Handbook, Fourth Edition, Cisco Press, 2003
3. Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban – Rețele locale de calculatoare. Proiectare și administrare (ediția a II-a), Editura Polirom, 2006
4. Scott Mueller, PC –Depanare și modernizare, Editura Teora, 2004
5. Scott Mueller, Upgrading and Repairing PCs 22nd Edition, Pearson Education, 2015
6. Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban, Gabriel Cristescu- Rețele Windows. Servere și clienți. Exemple practice, Editura Polirom, 2004.

Dosarul de înscriere la selecţie va conţine scrisoare de intenţie, curriculum vitae model común european, copii certifícate conform cu originalul după actele de stare civilă şi studii, copie după cartea de muncă sau adeverință eliberată de angajator care să ateste vechimea în muncă și specialitatea studiilor necesare ocupării postului, adeverință care să ateste starea de sănătate eliberată de medicul de familia cu cel mult 30 zile anterior, recomandări de la locurile de muncă anterioare şi cazier judiciar.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul firmei din str. Silvestru nr. 5, email : mru@sctpiasi.ro sau la telefon 0372- 148608.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here